Pro zájemce

Informace pro zájemce, ubytování, strava, poskytované služby a úhrada

Pokud máte zájem stát se uživatelem sociální služby, kterou poskytujeme, zveme Vás k návštěvě našeho zařízení. Při první návštěvě Vás bude pracovní tým informovat o službě, kterou nabízíme a také o cenách za poskytovanou službu dle sazebníku úhrad, zároveň budeme zjišťovat Vaše požadavky, očekávání, schopnosti a dovednosti. Jednání se mohou účastnit i rodinní příslušníci nebo Váš opatrovník. Máte možnost si prohlédnout celý areál Domova (např. venkovní prostory, ubytování atd.). Náš odborný personál Vás seznámí s ošetřovatelskou péčí, dále získáte informace o aktivizačních a výchovných činnostech.

Pokud se rozhodnete naši službu využít, bude Vám předán formulář Žádost o přijetí, lékařský posudek a poradíme, jak postupovat dál. Zodpovíme Vám všechny Vaše dotazy. Dále Vás budeme též informovat o tom, jaké doklady bude nutno v případě kladného vyřízení Vaší žádosti před nástupem doložit.

Pokud se jedná o zájemce, který dovršil 18 let, může se jednat například o tyto doklady:

 • Poslední výměr důchodu – za účelem vyhotovení platebního výměru (v případě, že zájemce požaduje sníženou úhradu).
 • V případě, že je zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je nezbytné přiložit kopii Listiny o ustanovení opatrovníka, která tuto skutečnost potvrzuje. Z Listiny budou použity údaje o opatrovníkovi a rozsah omezení práv. Kopie Listiny bude součástí dokumentace o zájemci. V tomto případě podepisuje žádost opatrovník zájemce.
 • Průkaz pojištěnce
 • Průkaz ZTP/P
 • Občanský průkaz atd.

U nezletilého zájemce požadujeme:

 • Průkaz pojištěnce
 • Průkaz ZTP/P
 • Očkovací průkaz

K vyplněné a podepsané žádosti přiložte Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, popřípadě uveďte, zda máte o příspěvek zažádáno.

Doporučujeme nejdříve si telefonicky domluvit Vaši návštěvu u sociální pracovnice na telefonním čísle 737 491 401 nebo 606 616 580. Vyhnete se tak možným nepříjemnostem s případnou nepřítomností na pracovišti. 

 

Kladné vyřízení žádosti

V případě kladného vyřízení žádosti, budete informováni o možném termínu nástupu. Sociální pracovnice pro Vás připraví návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby, který s Vámi projedná a nejpozději v den nástupu dojde k samotnému podpisu této smlouvy.

V případě, že nebude v dané době k dispozici volné místo, bude Vaše žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu.

 

Žádost zamítnuta

Domov při odmítnutí zájemce o sociální službu postupuje v souladu s § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách, odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb může pouze, pokud:

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí předpis
 4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Stížnosti

Pokud nebudete s něčím v našem Domově spokojeni, budeme rádi, když nás na to včas upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat písemně, ústně, prostřednictvím druhé osoby či anonymně jak u sociální pracovnice, tak i ostatních zaměstnanců včetně ředitele Domova, případně je můžete vhodit do schránky, která je k tomuto účelu umístěna v recepci Domova. Více je o podání stížnosti a jejím vyřízení uvedeno ve vnitřní směrnici k podávání stížností, která je dostupná na všech odděleních.

 

Poskytované služby a úhrada

. . . naším cílem je pomocí odborných psychologických, pedagogických, sociálních, lékařských znalostí a vědomostí odpovídající úrovni dosaženého rozvoje vědeckého poznání, vytvořit klientům Domova, takové optimální podmínky, které vedou k rozvoji, úpravě a zpevnění jejich schopností a dovedností.

Služba poskytovaná v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace je stanovena především v § 48, § 36 a § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dále v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., (dále prováděcí vyhláška). Ubytování a strava je poskytována za úhradu v souladu s prováděcí vyhláškou.

 

Poskytnutí ubytování:

ubytování - úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 

Poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pracovně výchovná činnost; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností; vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění; volnočasové a zájmové aktivity

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

 

Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Základní sociální poradenství

poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby; poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče;

poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

  

Zajištění zdravotní péče

formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. prostřednictvím zdravotnického zařízení;

jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

 

Ústavní výchova

V příspěvkové organizaci je v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vykonávána ústavní výchova.

 

Ergoterapie

Část komplexní rehabilitace, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody a činnosti při léčbě jedinců s fyzickým i psychickým postižením. Je zaměřená na trénink aktivit, vedoucích k soběstačnosti, samostatnosti a zvýšení kvality života klienta.

Je založena na předpokladu, že zapojení postiženého jedince do cílené a smysluplné činnosti podporuje jeho mentální a fyzické funkce, celkovou pohodu a vede ke zlepšení zdravotního stavu.

 

Úhrada

Výše úhrady za poskytované služby je stanovena podle vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění. Uživatel hradí za poskytované služby úhradu za ubytování a celodenní stravu, včetně nákladů s tímto spojených – sazebník úhrad.

Po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí zůstat uživateli alespoň 15 % z jeho příjmu (dle zákona č. 108/2006 Sb. § 73, odst. 3). Při ohlášeném pobytu mimo domov (např. pobyt v rodině, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod.), náleží uživateli tzv. „vratka“.