Domov pro osoby se zdr. postižením

Základní údaje

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 347 01 Tachov

:               48329771

DIČ:            CZ48329771 (nejsme plátci DPH)

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zřizovací listina

důvod založení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní forma: příspěvková organizace

Zápis v OR:  Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655

 

 

Poslání naší služby

Základním posláním Domova je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech a zároveň poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby.

Cílem poskytované sociální služby:

 • podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech,
 • udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služby prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností nejen v Domově, ale i v běžném společenském prostředí,
 • dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému individuálního plánování, včetně jeho hodnocení.

Jak Vám pomůžeme?

 • Poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
 • Poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, a to hudební, výtvarné, dramatické, manipulační a pohybové činnosti, vycházky, výlety, návštěvy společenských a kulturních akcí. Uživatelé mohou k rozvíjení smyslového vnímání a k relaxaci využívat pobyt ve Snoezelenu. Kromě individuálních činností probíhají i skupinové aktivity, kdy mají uživatelé možnost prohlubovat svoje sociální dovednosti.

Klienti zařízení plní školní docházku dle školského zákona č. 561/2004. V areálu Domova je odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Tachov, Petra Jilemnického 1995, kde se vzdělávají klienti Domova dle školského zákona. Dále probíhá vzdělávání žáků, kteří nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu docházet do školy a jsou vzděláváni pedagogickými pracovníky Domova přímo v organizaci.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: cílem je sociální začlenění a předcházení sociálnímu vyloučení.
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základní sociální poradenství: v oblasti sociálně právní poskytujeme klientům, zákonným zástupcům, opatrovníkům, při příjmu klienta i v průběhu jeho pobytu v zařízení.
 • Zajištění zdravotní péče: formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí poskytuje zdravotní péči, dodržuje hygienicko-epidemiologický režim, vede zdravotní dokumentaci, vyhodnocuje úroveň soběstačnosti a projevů onemocnění klientů, sleduje a hodnotí fyziologické funkce, provádí ve spolupráci s ergoterapeutem rehabilitační ošetřování (polohování, posazování, metody bazální stimulace), provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, dle ordinace lékaře podává léčivé přípravky.

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi osobou nebo jejím zákonným zástupcem (rodičem, opatrovníkem) a organizací. Za poskytování sociálních služeb je osobou, která je využívá, placena úhrada dle platného sazebníku.

Služba je poskytována nepřetržitě.

Komu je sociální služba určena a jaká je kapacita?

Sociální službu mohou využít osoby od 3 do 40 let věku s mentálním kombinovaným postižením (mentální spolu s tělesným, případně smyslovým postižením), které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Kapacita sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je 63 osob.

Jak se stát klientem služby?

Pokud máte zájem stát se uživatelem sociální služby, kterou poskytujeme, kontaktujte nás telefonicky: 606 616 580 (provolba 85), 737 491 401 (sociální pracovnice Eva Bartošová, DiS), písemně: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo nás navštivte osobně Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, č.p.193, 347 01 Milíře Po - Pá od 7:00 do 14:30.

Náš pracovní tým Vám předá informace o službě, kterou nabízíme. Pokud se rozhodnete naši službu využít, je nutno vyplnit formuláře: Žádost o přijetí, Zdravotní stav zájemce. V případě potřeby poradíme, jak postupovat dál, zodpovíme Vám všechny dotazy. Následně bude sociální pracovnicí provedeno jednání se zájemcem- sociální šetření, při němž jsou zjišťovány například Vaše požadavky, očekávání, schopnosti a dovednosti.

V případě kladného vyřízení žádosti, budete informováni o možném termínu nástupu. Sociální pracovnice pro Vás připraví návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby, který s Vámi projedná a nejpozději v den nástupu dojde k samotnému podpisu této smlouvy. Při nástupu je nutno doložit:

 1. Zájemce, který dovršil 18 let:
 • poslední výměr důchodu – za účelem vyhotovení platebního výměru (v případě, že zájemce požaduje sníženou úhradu),
 • pokud je zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je nezbytné přiložit kopii Listiny o ustanovení opatrovníka, která tuto skutečnost potvrzuje. Z Listiny budou použity údaje o opatrovníkovi a rozsah omezení práv. Kopie Listiny bude součástí dokumentace o zájemci. V tomto případě podepisuje žádost opatrovník zájemce.
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • průkaz ZTP/P
 • občanský průkaz atd.
 • očkovací průkaz
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 1. U nezletilého zájemce požadujeme:
 • průkaz pojištěnce
 • průkaz ZTP/P
 • očkovací průkaz
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči případně jiných dávkách

V případě, že nebude v dané době k dispozici volné místo, bude Vaše žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu.

 

Žádost může být zamítnuta

Domov při odmítnutí zájemce o sociální službu postupuje v souladu s § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách, odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb může pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, je účinný od 1. 2. 2024.

Výše úhrady za stravu a ubytování

Úhrada za stravu – částka, ve výši stanovené stravovací jednotky, včetně režijních (provozních) nákladů souvisejících s přípravou stravy dále „stravovací jednotka“

 1. celodenní strava vč. mixované, kašovité a tekuté stravy v rozsahu 3 hlavních jídel, pro osoby do 18 let, celková úhrada za celodenní stravu činí 193,- Kč / den,
 2. celodenní strava vč. mixované, kašovité stravy v rozsahu 3 hlavních jídel, pro osoby nad 18 let, celková úhrada za celodenní stravu činí 240,- Kč / den,
 3. celodenní strava enterální a nízko-bílkovinová v rozsahu 5 jídel, celková úhrada za enterální stravu činí 85,- Kč/den, za nízko-bílkovinou stravu činí 245,- Kč/den.

Úhrada za ubytování-zahrnuje topení, vodu, ohřev vody, základní spotřeba energie, úklid, praní prádla, drobné opravy v domácnostech dále jen „úhrada za ubytování.“ Celková úhrada za ubytování je 305,- Kč/ den.

Úhrada za péči-se stanoví podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění v pobytových zařízeních sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní služby-organizace poskytuje na základě potřeb a požadavků uživatelů následující fakultativní služby:

Umístění a provozování elektrospotřebiče za úhradu (zvýšené náklady na elektrickou energii):

 1. a) Televizor LED měsíční úhrada 109 Kč.
 2. b) Televizor Plasma měsíční úhrada 766 Kč.
 3. c) Rychlovarná konvice měsíční úhrada 75 Kč.
 4. d) Elektrická dečka měsíční úhrada 181 Kč.
 5. e) Počítač, notebook, tablet měsíční úhrada 82 Kč.
 6. f) Lednice 40-80 l měsíční úhrada 109 Kč.
 7. g) Mikrovlnná trouba měsíční úhrada 41 Kč.
 8. h) Zvlhčovač vzduchu měsíční úhrada 55 Kč.

V případě, že elektrospotřebič je majetkem uživatele, koncesionářský poplatek a revize spotřebiče si hradí každý uživatel sám, popř. za pomoci rodiny.

Při předem ohlášeném pobytu mimo zařízení se vrací poměrná část úhrady

za stravu:

 1. celodenní strava vč. mixované, kašovité a tekuté stravy v rozsahu 3 hlavních jídel, pro osoby do 18 let, celková vratka činí 125,50 Kč / den,
 2. celodenní strava vč. mixované, kašovité stravy v rozsahu 3 hlavních jídel, pro osoby nad 18 let, celková vratka činí 156 Kč / den,
 3. celodenní strava enterální a nízko-bílkovinová v rozsahu 5 jídel, celková vratka za enterální stravu činí 55,50 Kč/den, za nízko-bílkovinou stravu činí 159,50 Kč/den.

Uživatel má možnost stravu podávanou zařízením předem odhlásit, a to celodenní do 12:00 hod. pracovního dne předcházejícímu dni, kdy stravu uživatel nechce nebo má plánovanou nepřítomnost. Stravu je možno odhlásit u vedoucích úseků nebo sociální pracovnice. Jednotlivé druhy jídel lze nahradit balíčkem (odběr balíčku je potřeba nahlásit do 8,00 hod předchozího dne). V případě akutní hospitalizace zajistí odhlášení stravy personál Domova bezodkladně.

za péči:

Příspěvek na péči se vrací v plné výši za celý kalendářní měsíc pobytu mimo zařízení.

za fakultativní služby:

V případě souvislé nepřítomnosti delší než 14 dnů je vracena poměrná část úhrady za fakultativní služby.

Za ubytování se při ohlášeném pobytu mimo zařízení úhrada nevrací.

 

Formuláře pro zájemce:

Žádost o přijetí - vyplňuje a podepisuje žadatel

Zdravotní stav zájemce - vyplňuje praktický nebo ošetřující lékař